תקנון איכות

1) מדיניות האיכות של החברה נגזרת מדרישות תקן ISO 9001 ומגישות מודרניות לניהול איכות.

2) החברה רואה בשביעות רצון הלקוחות ובהגברת שביעות רצונם את החלק החשוב ביותר של מדיניות האיכות.

3) החברה רואה בהגברת שביעות רצונם של הלקוחות מטרה ראשונית בניהול החברה, תוך שמירה על רמת רווח מתאימה.

4) ביצוע התהליכים בחברה יתקיים תוך שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות, תוך הפקת לקחים, תוך שימוש בפעולות מתקנות, בדיקות אפקטיביות ובדיקות הטמעת מערכת ניהול האיכות במסגרת סקר הנהלה ומבדק האיכות הפנימי.

5) המוצרים מסופקים בהתאם לתנאים בחוזה או הזמנה בכפיפות לדרישות המוגדרות בה ע"י הלקוח ובהתאם לדרישות התחיקתיות.

6) הייצור בחברה מבוצע בהתאם לדרישות התחיקתיות והלקוח.

7) החברה מקצה משאבים נאותים ועובדים מיומנים לפעילויותיה, פעולת להכשרה והסמכת עובדים לביצוע משימותיהם כמפורטת במדריך האיכות.

8) כל עובד חדש בחברה מקבל הדרכה בנושא מדיניות האיכות, בטיחות, נהלי עבודה והציפיות ממנו לפני תחילת עבודתו.

9) ההתקשרות עם העובד תבוצע ע"פ חוזה ההתקשרות אישי, תינתן לעובד הכשרה מקצועית לפי הצורך ובהתאם לתפקיד המיועד.

10) המחויבות לניהול איכות חלה על המנהלים והעובדים בחברה.

11) החברה תוודא הפצת מדיניות האיכות כשהיא מובנת, ממומשת ונשמרת לכל עובדי החברה.

12) הנהלה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הדרושים ליישוםמערכת ניהול האיכות עבור כל השירותים והמוצרים בחברה, תוך בחינת אפקטיביות לתהליכים באופן מתמיד ומכוון לשיפור מתמיד.

13) ההנהלה מאשרת בזאת את מדריך האיכות ואת הנהלים והנספחים הנילווים אליו, המתארים באופן מדויק ונכון את מערכת ניהול האיכות.

14) החברה תקבע מטרות מדידות לאיכות העבודה והשירות ותסקור את ביצועם ורמת האפקטיביות שלהם במסגרת ביצוע סקרי הנהלה. כמו כן יבדקו המטרות במסגרת מבדקים פנימיים לשיפור מתמיד, תוך התייחסות ליעדים שנקבעו.

15) מדיניות האיכות הוגדרה על ידי מנכ"ל החברה והופצה לכל עובדיה.

16) אפקטיביות מדיניות האיכות תבדק בסקרי הנהלה ולאחר שינויים והתאמות במערכת האיכות ככל שידרש.

17) הנהלת החברה מעורבת באופן פעיל בניהול האיכות ומחויבת לפעילות לשיפור מתמיד וכל זאת במטרה להשביע את רצון הלקוח ולענות לדרישותיו.

18) המדדים המעידים על רמת איכות שירותי החברה הם:

       (1) עמידה בדרישות החוק והתקנים הרלוונטיים.

       (2) מידת שביעות הרצון של לקוחותיה.

       (3) עמידה בדרישות בעלי עניין נוספים.

 

 אלון בן יעקב, מנכ"ל

14.12.16